Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 • 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych sformułowań, przypisuje im się następujące znaczenie:

 

 • Towar – wszelkie towarydostępne w Sklepie Internetowym
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości Prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 • SCPL – Sohbi Craft Poland sp. Z o.o.
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sohbi.pl prowadzony przez SCPL;
 • Zamówienie – Zamówienie składane w Sklepie Internetowym na Towar, złożone przez formularz dostępny na stronie, lub telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail;

 

 • 2.

Zasady ogólne

 1. Do umów zawieranych w Sklepie Internetowym stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Językiem wiążącym w Serwisie i Sklepie Internetowym jest język polski.
 3. Do zawarcia i wykonania Umowy lub Zamówienia stosuje się prawo polskie.
 4. Udostępnianie Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422).
 5. SCPL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jednakże dołoży starań, aby zapewnić jak największą dostępność Sklepu Internetowego oraz niezwłocznie usuwać awarie, a także aby zmniejszyć uciążliwość niezbędnych przerw technicznych.

 

 • 3.

Zawieranie Umów i składanie Zamówień

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone lub wyprodukowane na rynku polskim.
 2. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient ma obowiązek zapoznać się

z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia poprzez zaznaczenie okienka check-box’a.

 1. Sklep Internetowy umożliwia zapoznanie się z Produktami i w zależności od rodzaju Towaru informacje w nim publikowane mogą stanowić ofertę lub nią nie są w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Informacja o tym, czy dany Towar stanowi jedynie informację czy też ofertę Klient znajdzie przy opisie towaru.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez akceptację Zamówienia przez SCPL lub poprzez wybór towaru i zapłatę ceny w przypadku, gdy Sklep Internetowy przewiduje taki tryb dla danego Towaru.
 3. SCPL potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez przekazanie wiadomości e-mail.
 4. Akceptacja Zamówienia może wymagać wcześniejszego uzupełnienia niezbędnych informacji przez Klienta na wezwanie SCPL.
 5. Klientowi przed przystąpieniem przez SCPL do realizacji Zamówienia przysługuje prawo do jego anulowania. Anulowania można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@sohbi.pl

 

 

 • 4 Płatności i realizacja zamówień

 

 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  1. karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Przelewy24
  2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 3. Realizacja zamówienia następuje do 24 godzin po zaksięgowaniu płatności, chyba że zamówienie przekracza dostępną ilość towaru lub też płatność została dokonana w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy . Jeżeli zamówienie przekracza dostępną ilość towaru SCPL przedstawi Klientowi możliwy termin realizacji zamówienia. Zamówienie w tym przypadku uważa się za przyjęte po akceptacji terminu realizacji i otrzymaniu płatności, chyba że indywidualnie zostaną ustalone odmienne zasady. Jeśli płatność za zamówienie została dokonana z kolei w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, zamówienie jest realizowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
 4. Faktura VAT lub paragon jest wystawiana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności. W przypadku płatności dokonanej w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, faktura jest wystawiana z kolei w kolejnym dniu roboczym. Każdorazowo paragon i/lub faktura VAT dołączane są do przesyłki.
 5. Koszt transportu uzależniony jest od rodzaju i ilości zakupionego towaru oraz tego, czy jest to przesyłka krajowa lub zagraniczna.
 • 5 Odpowiedzialność

 

 1. SCPL odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na niej zobowiązań zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym że odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W stosunku do klientów nie będących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest do wysokości ceny usługi/produktu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby sklepu

 • 6.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania na stronie Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać:
  • na piśmie
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sohbi.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. SCPL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz Produktu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym standardowe koszty dostarczenia Produktów Konsumentowi. SCPL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania.
 4. W związku z odstąpieniem od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Zwrot płatności następuje przelewem na konto, z którego była zrealizowana płatność lub na inne wskazane przez Konsumenta na formularzu.
 6. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych, Konsument nie może odstąpić od umowy po rozpakowaniu rzeczy w zapieczętowanym opakowaniu. Jeśli opakowanie zostało otwarte – zwrot rozpakowanego towaru nie jest możliwy. Jeśli opakowania nie otworzono – można go zwrócić.
 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że został poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po otwarciu opakowania.

 

 • 8.

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje, w tym z tytułu rękojmi, należy składać na adres SCPL
 2. Składając reklamację należy dostarczyć wszelkie informacje lub elementy niezbędne do

rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji.

 1. SCPL rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. Od rozpatrzonej reklamacji nie przysługuje pozasądowe odwołanie ani dalsze pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.

 

 • 9

Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały są własnością SCPL.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

 

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez …… w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polityką prywatności SCPL
 2. Administratorem danych osobowych jest SCPL.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta umowy określonej w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.
 9. Pozostałe regulacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie Sklepu internetowego.

 

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Klientom każdorazowo będzie prezentowany Regulamin w aktualnym brzmieniu. Regulamin zostanie udostępniony Klientowi w sposób umożliwiający jego powielenie i wielokrotne odtworzenie poprzez przesłanie go na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu.
 2. SCPL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 4. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021.